Chari Rose KvK 90080688
9 september 2023

 

Van toepassing op website-ontwerpopdrachten

1. Specificaties

De opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen in gezamenlijk overleg aan welke specificaties de website moet voldoen en in hoeverre het ontwerpbureau wordt betrokken bij het onderhoud van de website.

2. Contacten

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer wijzen een contactpersoon aan die bevoegd is om in het kader van de opdracht beslissingen te nemen.

3. Stand van de techniek

De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, rekening houdend met de stand der techniek.

4. Correcte aanlevering van materialen

Opdrachtgever draagt ​​er zorg voor dat door of namens hem ter beschikking gestelde programmatuur, materialen of gegevens tijdig, juist en volledig aan opdrachtnemer worden ter beschikking gesteld en geschikt zijn voor gebruik door opdrachtnemer in het kader van de opdracht. .

5. Garantiebepaling

Opdrachtnemer zal eventuele gebreken aan de website gedurende een periode van één maand na installatie herstellen, voor zover deze gebreken het gevolg zijn van het niet voldoen door opdrachtnemer aan de opgestelde specificaties. Indien een acceptatietest is overeengekomen zal opdrachtnemer, niettegenstaande het voorgaande, dergelijke gebreken aan de website gedurende een periode van 14 dagen na het einde van de testperiode herstellen, voor zover deze gebreken verband houden met tijdens de test aangebrachte wijzigingen/verbeteringen. periode. toegepast. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte te stellen van bovengenoemde gebreken.

6. Verstrijken van de garantie

Opdrachtnemer hoeft gebreken niet te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden waarvan opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of behoorde te zijn. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder is

met toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, alsmede als opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op enigerlei wijze probeert een gebrek te herstellen.

7. Testperiode

Indien een acceptatietest is overeengekomen bedraagt ​​de testperiode 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ​​de website tijdens de testperiode openbaar te maken.

8. Uitbreiding van de diensten van aannemers

Opdrachtnemer zal uitsluitend zorg dragen voor domeinnaamregistraties en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer indien en voor zover dit expliciet onderdeel uitmaakt van de opdracht.

9. Het inschakelen van aanbieders en andere dienstverleners

Indien opdrachtnemer adviseert een specifieke aanbieder of andere dienstverlener in te schakelen voor het functioneren van de website, is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien deze dienstverlener zijn verplichtingen niet nakomt.

10. Meerwerk

Indien opdrachtnemer door verlenging van de opdracht meer werkzaamheden moet verrichten, door niet tijdige, onjuiste of onvolledige aanlevering van programmatuur, materialen of gegevens, door herstel van de website in verband met oneigenlijk gebruik, of door (op verzoek of uit noodzaak) om toezicht te houden op medewerkers of leveranciers van de opdrachtgever, dan worden deze meerwerkzaamheden, ongeacht of sprake was van een vaste prijs, vergoed op basis van de gebruikelijke honoraria van opdrachtnemer.

11. Gebruik website

Klant draagt ​​zorg voor correct en oordeelkundig gebruik van de website en de onderliggende programmatuur en applicaties.

12. Licentie om het ontwerp te gebruiken

Wanneer de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer voldoet, verkrijgt hij een exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het (grafische) ontwerp voor de website.

13. Licentie voor het gebruik van de software en documentatie

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer volledig nakomt, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de door het ontwerpbureau voor de website gemaakte programmatuur of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie. , ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.

14. Gebruik lettertypen, software en andere materialen van derden

De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van licenties van derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op de website zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal vallen onder meer: ​​lettertypen, software, huisstijlelementen, foto’s en composities. Op verzoek van de opdrachtgever kan opdrachtnemer bij de betreffende leverancier een kostenraming opvragen voor het materiaal dat opdrachtnemer voorstelt te gebruiken in de website.

15. Dagelijks gebruik van de website

Het is opdrachtgever toegestaan ​​om binnen de door opdrachtnemer gestelde grenzen wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de databanken, onderliggende pagina’s en boomstructuren voor het dagelijks gebruik van de website. Het is in ieder geval niet toegestaan ​​wijzigingen aan te brengen in:

  • het (basis)ontwerp
  • de openingspagina
  • de basisstructuur
  • de software
  • het navigatiesysteem

16. Breder gebruik

Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is de opdrachtgever niet gerechtigd het ontwerp breder te gebruiken dan overeengekomen.

17. Variaties op het ontwerp

Het is de opdrachtgever niet toegestaan ​​om zonder toestemming van de opdrachtnemer een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp toe te passen of te gebruiken in andere ontwerpen of werken.

18. Overdracht van broncode

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, is het overdragen van de broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de website gemaakte technische documentatie geen verplichting van opdrachtnemer.

19. Softwarebescherming

Opdrachtnemer is gerechtigd haar programmatuur te beschermen door middel van (technische) maatregelen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan ​​deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

20. Beëindiging opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie

Indien de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever verbroken wordt, zullen beide partijen in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website alsnog op een realistische manier door de opdrachtgever gebruikt kan worden.

21. Kredieten

Bij publiciteit rond het ontwerp zorgt de opdrachtgever ervoor dat de bijdrage van de opdrachtnemer duidelijk onder de aandacht wordt gebracht. Indien is overeengekomen dat bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp derden worden betrokken, zal de opdrachtgever deze derden tevens verplichten de bijdrage van de opdrachtnemer in de publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp duidelijk te vermelden.

22. Naam ontwerpbureau

Opdrachtnemer heeft het recht om op bescheiden wijze zijn naam op de website te vermelden. De wijze waarop deze naam vermeld zal worden, wordt in onderling overleg bepaald.

23. Eigen promotie

De opdrachtnemer heeft de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor eigen publicatie of promotie, daarbij rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever.

24. Vertrouwelijke informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer houden elkaars vertrouwelijke informatie geheim. Tot vertrouwelijke gegevens behoren tevens de door opdrachtnemer gemaakte en gebruikte software en applicaties.

25. Indirecte schade

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of verloren gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

26. Algemene voorwaarden Chari Rose

Voor zover deze aanvullende voorwaarden daarvan niet afwijken, zijn de algemene voorwaarden Chari Rose van toepassing.