Chari Rose Kamer van Koophandel 90080688
9 september 2023

 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Aanbiedingen

Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen. Prijsopgaven kunnen door een onvoorziene wijziging in de werkzaamheden worden gewijzigd. Prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege. In bepaalde omstandigheden wordt de prijs inclusief belastingen aangegeven.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Bestellingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desalniettemin mee instemt dat opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer slechts nadat deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Meerdere aannemers

Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wil verstrekken of de opdracht eerder aan iemand anders heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen, onder vermelding van de namen van deze anderen.

 

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever nuttig resultaat. Voor zover nodig zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Het verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een ​​tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Leveringstermijn

Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het voltooien van het ontwerp is indicatief, tenzij uit de aard of inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit. Bij overschrijding van de opgegeven termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Uitbreidingen na de visualisatiefase

Eventuele uitbreidingen of wijzigingen die plaatsvinden na de visualisatiefase, tijdens het ontwerp of de ontwikkeling, gelden als meerwerk en worden in overleg met de opdrachtgever beoordeeld en geprijsd voordat deze worden doorgevoerd.

 

2.5 Vertraging bij de definitieve lancering

Elke dag vertraging veroorzaakt door de opdrachtgever wordt opgeteld bij de oorspronkelijk overeengekomen deadline voor de definitieve lancering, tenzij de vertraging het gevolg is van overmacht of omstandigheden buiten de macht van de opdrachtnemer.

2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders overeengekomen behoort het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

2.7 Openbaarmaking en reproductie

Voordat productie, reproductie of publicatie plaatsvindt, moeten partijen elkaar in de gelegenheid stellen de nieuwste modellen, prototypen of proefdrukken van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van opdrachtnemer dient opdrachtgever bovengenoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3 Het inschakelen van derden

3.1 Gebruik van leveranciers

Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden in het kader van de totstandkoming van het ontwerp door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan opdrachtnemer optreden als gemachtigde, voor rekening en risico van de opdrachtgever. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding overeenkomen.

3.2 Offertes opvragen bij leveranciers

Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor de kosten van derden opstelt, is deze begroting slechts indicatief. Indien gewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes opvragen.

3.3 Algemene voorwaarden voor leveranciers

Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht bij uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening risicovolle goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten aan de opdrachtgever worden doorgegeven, gelden de bepalingen van de algemene voorwaarden. van de leverancier met betrekking tot de kwaliteit zijn van toepassing. , kwantiteit, kwaliteit en levering van deze goederen of diensten gelden eveneens voor de opdrachtgever

 

4 Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, berusten alle uit de opdracht voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, modelrechten en auteursrechten, bij opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht uitsluitend kan worden verkregen door middel van een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Onderzoek naar het bestaan ​​van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, omvat de opdracht niet het doen van onderzoek naar het bestaan ​​van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekeningen- of modellenrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke vormen van bescherming voor de cliënt.

4.3 Toeschrijving

Tenzij het werk zich daarvoor niet leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd zijn/haar naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming gebruik te maken van het werk zonder naamvermelding. van opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Eigendom opdrachtnemer

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen blijven de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht vervaardigde werktekeningen, illustraties, prototypes, modellen, matrijzen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, hoe dan ook eigendom van opdrachtnemer. of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5 Bewaarplicht

Na voltooiing van de opdracht hebben noch de opdrachtgever, noch de opdrachtnemer een verplichting tot het bewaren van de gebruikte materialen en gegevens.

 

5 Gebruik en licentie

5.1 Gebruik

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtnemer voldoet, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot gebruik van het ontwerp voor zover het betreft het recht van openbaarmaking en reproductie overeenkomstig het in de opdracht overeengekomen doel.
 2. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de bestemming, zal de licentieverlening zich beperken tot dat gebruik van het ontwerp waarvoor ten tijde van het plaatsen van de opdracht vaste voornemens bestonden. Deze voornemens dienen vóór het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

5.3 Breder gebruik

Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is de opdrachtgever niet gerechtigd het ontwerp breder of op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen. Bij niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, daaronder begrepen wijziging, verminking of beschadiging van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van minimaal driemaal het overeengekomen honorarium, althans één schadevergoeding die redelijk en billijk is in verhouding tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

5.4 Verbod op gebruik

Het is de opdrachtgever niet meer toegestaan ​​de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en iedere in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verleende licentie vervalt:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in verzuim is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van geringe betekenis is;
 2. indien de opdracht om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.5 Eigen promotie

De opdrachtnemer heeft de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, daarbij rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever.

 

6 Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Vergoeding voor meerwerk

Indien opdrachtnemer genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten als gevolg van het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of als gevolg van een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing, dienen deze werkzaamheden afzonderlijk te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke honorariumtarieven die opdrachtnemer hanteert.

6.3. Vertraging door ontbrekende documentatie (kostenstijging)

Indien de opdrachtgever de benodigde documentatie en materialen niet of niet tijdig aanlevert zoals afgesproken in het projectplan, kan de projectvergoeding worden verhoogd met 3% voor elke werkdag vertraging die de opdrachtnemer ondervindt als gevolg van dit ontbreken. informatie.

 

7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien opdrachtnemer na het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege en automatisch in verzuim. In geval van verzuim is de opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente zoals bepaald in artikel 6:119 BW. Tevens is de opdrachtgever verplicht alle redelijke kosten die opdrachtnemer heeft gemaakt om de vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, deurwaarders en incassobureaus.

7.2 Periodieke betalingen

De opdrachtnemer heeft het recht om maandelijks zijn honorarium in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht.

7.3 Geen korting of verrekening

De opdrachtgever verricht de aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met aftrekbare voorschotten die verband houden met de overeenkomst die hij aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

De opdrachtgever heeft niet het recht de betaling van facturen voor reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst beëindigt, is hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden verschuldigd.

8.2 Beëindiging overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, is opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden verschuldigd.

Gedrag van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat hij de opdracht zal voltooien, zal in dit kader eveneens als een toerekenbare tekortkoming worden aangemerkt.

8.3. Beëindiging wegens gebrek aan communicatie

Indien de opdrachtgever gedurende een periode van 14 dagen niet reageert op verzoeken om inbreng, goedkeuring of feedback van de opdrachtnemer, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor het project als beëindigd te beschouwen en is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventueel niet opgeleverde werkzaamheden.

8.4 Compensatie

De in de vorige twee leden van dit artikel genoemde schadevergoeding omvat in ieder geval de kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die opdrachtnemer op eigen naam met derden is aangegaan ter vervulling van de opdracht, alsmede 30% van het resterende deel. van het honorarium dat de opdrachtgever betaalt, zou de volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zijn.

8.5 Faillissement

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht het verleende gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

8.6 Toerekenbare tekortkoming

In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer, zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer met zijn verplichtingen in verzuim is. wat betreft die optredens. . Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst reeds behoorlijk heeft gepresteerd of geleverd, blijven onverminderd het bepaalde in de vorige zin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar. .

8.7 Termijnovereenkomsten

Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan ​​uit het herhaaldelijk verrichten van soortgelijke werkzaamheden, geldt de toepasselijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd door schriftelijke opzegging, waarbij een redelijke opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden in acht wordt genomen.

 

9 Garanties en disclaimers

9.1 Auteursrechthouder

De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken door of namens hem zijn ontworpen en dat, indien op het ontwerp auteursrecht rust, hij als maker in de zin van de Auteurswet wordt beschouwd en als zodanig over het werk kan beschikken. de auteursrechthebbende.

9.2 Vrijwaring tegen claims met betrekking tot ontwerpgebruik

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer of door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 1. Fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorsprong of oorzaak hebben in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. Gebreken in offertes van leveranciers of overschrijdingen van offertes van leveranciers.
 5. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever conform het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven of in de gelegenheid is gesteld een inspectie uit te voeren en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
 6. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/data, indien de opdrachtgever het maken of uitvoeren van een bepaald model, prototype of test achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk model, prototype of test wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aan hem toerekenbaar is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer of de directie van opdrachtnemer – ondergeschikten derhalve uitgesloten – is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit een overeenkomst of uit onrechtmatige daad jegens opdrachtgever beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op aan het uitgevoerde deel van de opdracht, verminderd met de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor het inschakelen van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan Naf 10.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. de opdrachtnemer in het desbetreffende geval.

10.4 Verval van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 Kopieën van materialen

De opdrachtgever is verplicht, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens te bewaren totdat de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan ​​van deze kopieën niet zou zijn ontstaan.

11 Overige voorzieningen

11.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan ​​rechten uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijk

Partijen zijn verplicht feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht ter kennis van de andere partij komen, vertrouwelijk te behandelen. Bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden zullen:

gebonden zijn aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij.

11.3 Inscripties

De kopjes in deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend ter bevordering van de leesbaarheid en maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

11.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter voor geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het eilandgebied waar opdrachtnemer is gevestigd, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van opdrachtnemer.